Onroerende zaken vastleggen met de notarissen van De Kiewit uit Santpoort-Noord

Contact opnemen

Bij aanschaf of overdracht van onroerende zaken of vastgoed zijn diverse notariële aktes vereist. De Kiewit Buijsman Wientjes Notarissen helpt u hierbij. Wij ontzorgen u door de juiste vragen te stellen en eerlijk advies te geven. Onze ervaren notarissen zetten alle details goed voor u goed op papier.

Onroerende zaken en notariële akten

Grond en panden die duurzaam met grond verenigd zijn, worden onroerende zaken genoemd. Een woning, bedrijfspand of fabriek en de bijbehorende grond bijvoorbeeld. De termen ‘onroerende goederen’ en ‘vastgoed’ verwijzen dus naar zaken met een ‘niet verplaatsbaar’ karakter.


Op een onroerend goed wordt vaak een hypothecaire lening afgesloten, waarbij het onroerend goed als onderpand dient.

Eigendom van een woning of bedrijfspand kan niet zonder tussenkomst van een notaris worden overgedragen. Er wordt een leveringsakte en een eventuele hypotheekakte opgesteld en deze dient in de aanwezigheid van de notaris ondertekend te worden. De notaris zorgt ook voor inschrijving van deze akten in de openbare registers.

Ook het financiële deel van de transactie wordt door de notaris afgewikkeld. De koper (en/of diens hypotheekverstrekker) dient het verschuldigde bedrag voor het tekenen van de leveringsakte naar de derdengeldenrekening van de notaris over te maken. 


De verkoper ontvangt de koopsom na aftrek van de aflossing van eventuele hypothecaire leningen. De overdracht wordt pas volbracht als zeker is dat de verkoper aan zijn verplichting om een onbelast huis te leveren heeft voldaan. De notaris zorgt ervoor dat de hele transactie naar behoren verloopt.

In de regel wijst de koper van het onroerend goed de notaris aan.

Wat kunnen onze notarissen voor u betekenen?

Koper en verkoper kunnen zowel voor advies als voor het sluiten van de koopovereenkomst bij de notaris terecht. De notaris adviseert bij het aankoopproces en nodigt koper en verkoper uit om elkaar de nodige informatie te verschaffen. 


Wie als koper op tijd naar de notaris gaat, krijgt een goed afgewogen advies waar hij op moet letten, zoals bezwarende bepalingen (bijvoorbeeld erfdienstbaarheden) die aan het huis kunnen kleven, mogelijke financieringsvormen en gevolgen van de koop.

U krijgt dan advies over de verplichtingen die u tegenover de koper heeft.


De notaris regelt altijd de formele overdracht van een woning, bedrijfspand of stuk grond. Hij doet dat via de leveringsakte. De leveringsakte en de eventuele hypotheekakte worden bij de notaris ondertekend. In het verlengde van de wettelijke bepaling dat de kosten van de levering voor rekening komen van de koper (kosten koper) heeft de koper het recht de notaris te kiezen voor het opmaken en ondertekenen van de akte(n). 


Ook als partijen onderling afspreken dat de verkoper deze notariële kosten voor zijn rekening neemt, is de keuze van de notaris in principe aan de koper.

De Kiewit Buijsman Wientjes Notarissen verzorgt alle notariële diensten en werkzaamheden bij:

Woningen:

 • Aankoop

 • Verkoop

 • (Hypothecaire) financiering

 • Huur

 • Verhuur

 • Erfpacht- en opstalrecht

 • Splitsing in appartementen

Bedrijfspanden:

 • Aankoop

 • Verkoop

 • (Hypothecaire) financiering

 • Huur

 • Verhuur

 • Erfpacht- en opstalrecht

 • Splitsing in appartementen

 • Andere (beperkte) rechten

 • Veilingen (vrijwillig/gedwongen)